មិនបានសម្រេច៖ វិធីសាស្រ្តដែលមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងថ្នាក់របស់ពួកគេនឹងមិនក្លាយជាអ្នកសាងសង់ក្នុងជំនាន់អនាគតរបស់ PHP ឡើយ។ WordpressYoutubePlaylistWidget មានអ្នកសាងសង់ដែលមិនពេញចិត្តនៅក្នុង /var/www/wp-content/plugins/wp-youtube-playlist-widget/wp-youtube-playlist-widget.php នៅ​លើ​បន្ទាត់ 42
ការស្រាវជ្រាវខាងសាច់ឈាម ការស្រាវជ្រាវការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញ - វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលវិទ្យាសាស្រ្តវិចារណញាណនិងវិញ្ញាណ

ករណីពិសេស

ភស្តុតាងនិងគោលការណ៍នៃការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញ - ការយល់ដឹងអំពីជីវិតនៅអតីតកាល

គោលការណ៍នៃការចាប់បដិសន្ធិ

អានបន្ថែម >>
 

ការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់