കേസ് വിഭാഗം ബിസിനസ്

ആകെ ലഭിച്ച ആകെ 12 ഫലങ്ങൾ
ട്രംപ് അവതരണം

നീറോയുടെ പുനർജന്മ കേസുകൾ | ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ക്ലോഡിയ ഒക്ടാവിയ | ഇവാന ട്രംപും ജൂലിയ ഡ്രുസില്ലയും | മെലാനിയ ട്രംപ്, വ്‌ളാഡിമിർ പുടിന്റെ മുൻകാല ജീവിതവുമായി

റോമൻ ചക്രവർത്തി നീറോയുടെ പുനർജന്മമാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപമ്പ്. ഇവാണ ആൻഡ് മെലാനിയ ട്രംപറ്റ് കഴിഞ്ഞകാല കുടുംബാംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ.


  • CATEGORY